KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 125/2548
เรื่อง แต่งตั้งกรรมกรประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานวิชาการ (คณาจารย์)แทนวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพบายาลศาสตร์ ที่ 204/2545 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2545 และคำสั่งคณะพยาบาล ที่ 248/2545 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2548 คณบดีได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์อัศวินี นามะกันคำ และอาจารย์สุกัญญา พีระวรรณกุล ไปแล้วนั้น เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ เปํนกรรมการประเมินฯ อาจารย์อัศวินี นามะกันคำ และอาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา เป็นกรรมการประเมินฯ อาจารย์สุกัญญา พีระวรรณกุล แทน

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th