KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 167/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2548 เพิ่มเติ่มวัตถุประสงค์ : ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาเอกในประเทส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ของสำนัดงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2548 นั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาดังกล่าวดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ดำเนินการสอบคักเลือก พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครสอบที่เหมาะสมเป็นผู้รับทุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้เป็นตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงในวันที่ 27 เมษายน 2548 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 และให้ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แล้วรายงานผลการสอบคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 เมษายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th