KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 184/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินการจัดงานมหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี-สำนักพิมพ์รวมทรรศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 7 สมาพันธ์ศิษย์เก่าสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ และชมรมผู้ประกอบการสตรี ภาคเหนือ ในการจัดงานมหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2 “ธรรมชาติบำบัด-วิถีสุขภาพไทย ใช้อาหารเป็นยา” ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2548 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดงานมหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2 ดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจร ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานและการประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
7 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
8 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
9 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
10 .  นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
11 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
12 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำนิทรรศการการศึกษาของคณะฯ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะดำเนินงาน
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำนิทรรศการ วิถีสุขภาพไทย : ใช้อาหารเป็นยา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th