KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 180/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Training on Health Promotion and Management for Elderlyวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมวิเทศสหการ และองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการจัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Training on Health Promotion and Management for Elderly สำหรับผู้รับทุนจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 16- 20 พฤษภาคม 2548 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดฝึกอบรมฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไป นี้เป็นคณะกรรมการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Training on Health Promotion and Management for Elderly ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ไชยวัณณ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ อาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  รองศาสตราจารย์ สมบัติ ไชยวัณณ์  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th