KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 151/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 151/2546 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีหน้าที่และวาระการดำเนินงาน 2 ปี
เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ

รายนาม :
ฝ่ายจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  อาจารย์ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและเลขานุการ
 
ฝ่ายจัดทำวารสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
10 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
12 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
14 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
15 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
16 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
17 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
18 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
19 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและเลขานุการ
20 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
21 .  นางสาวศรีประภา อู่เงิน  กรรมการ
 
ฝ่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
5 .  นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร  กรรมการและเลขานุการ
 
ฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
ฝ่ายประสานงานทั่วไป
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการและเลขานุการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 


หน้าที่ :เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั้งในเรื่องทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการแนะนำบุคลากรใหม่ อาคันตุกะ ผู้เยี่ยมชมคณะฯ การจัดบรรยาย อบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆผ่านทางบอร์ดเสนอข้อมูล ในลักษณะ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการจัดบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตหนังสือตำรา สื่อสิ่งพิมพ์และนวัตกรรมต่างๆ ผ่านทางวารสารข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ ซึ่งจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทุก3เดือน
คณะกรรมการฝ่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านวิชาการแก่ชุมชนและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการจัดบรรยาย อบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตหนังสือ ตำรา สื่อสื่งพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆของคณะฯที่ทันสมัยผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ
ฝ่ายติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ติดต่อประสานงานและร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการจัดบรรยาย อบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆของคณะฯให้แก่หน่วยงานภายนอกและสื่อมวลชนสาขาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
ฝ่ายประสานงานทั่วไป
ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกทั่วไปของการประชาสัมพันธ์ ด้านต่างๆของคณะฯ

สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th