KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 318/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการและเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ 1/2547 ประจำปีงบประมาณ 2547วัตถุประสงค์ :ตามที่ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับศูนย์จักษุสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการและเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ในระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2546 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการและเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ 1/2547 ประจำปีงบประมาณ 2547 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
3 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ชลอศรี แดงเปี่ยม  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ พงษ์สนิท  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี แก่นสุข  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
5 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
6 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
 
คณะกรรมการจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 


สั่ง ณ วันที่ : 19 สิงหาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th