KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 58/2545
เรื่อง แต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2545วัตถุประสงค์ :ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2544 นั้น บัดนี้ได้ครบวาระการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษษสโมสรนักศึกษาดังกล่าวแล้ว
เพื่อการดำเนินการของสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2544 คือ

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ พิชาณี แสนมโนวงศ์  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :1. ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบายระเบียบข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถานันอุดมศึกษา 2. ให้คำแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การดำเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม การเงิน การใช้อาคารสถานที่ การติดประกาศโฆษณา และสิ่งตีพิมพ์ของสโมสรนักศึกษา เป็นต้น 3. ให้คำปรึกษาแนะนำ และประชุมร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรม เช่น การวางแผนการดำเนินงาน และประเมินผล เป็นต้น 4. ให้คำปรึกษาแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคของกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา เช่น การดำเนินงาน การขาดแคลนงบประมาณ ตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาของกรรมการ เป็นต้น 5. พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของสถาบันการศึกษา 6. รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่าย การควบคุมการใช้เงิน ตลอดจนครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา 7. ควบคุม ดูแลให้นักศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เช่น การใช้สถานที่ การเงิน การติดประกาศ และการทัศนศึกษา 8. ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการดำเนินงานของนักศึกษา 9. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอน นักแนะแนว และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 10. ปกิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th