KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 223/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3วัตถุประสงค์ :ด้วย ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2548 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลและวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  ประธานกรรมการ
5 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายทบทวนและประเมินทักษะ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
6 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
7 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
8 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
9 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
5 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
6 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th