KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 189/2548
เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 131/2548 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2543 แต่งตั้งกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา(แทน)และคำสั่งที่ 146/2546 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารคณะ และกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาได้หมดวาระการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตังอํานวย  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
5 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
6 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการประกาศให้นักศึกษาสมัครขอรับทุน
2.พิจารณาการคัดเลือกและประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน
3.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th