KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 192/2548
เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ื 148/2546 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คำสั่งที่ 210/2547 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา (เพิ่มเติม) และคำสั่งที่ 418/2547 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา(เพิ่มเติม) โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปีินั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารคณะและกรรมการพัฒนานักศึกษาได้หมดวาระการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนานักสึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
13 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
17 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
19 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
20 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
21 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกฃั้นปี
2.ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษา
3.เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4.ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ
5.สร้างความอบอุ่นใจและความคุ้นเคยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มนักศึกษา
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th