KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 199/2548
เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 197/2547 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคระพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คำสั่ง 210/2547 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคณะกรรมการฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอพักและนักศึกษา ผู้พักอาศัยในหอพัก
2.เสนอแนะการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการหอพักต่อคณะฯ
3.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักและว่ากล่าวตัดเตอืนนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหอพัก
4.พิจารณาและดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนัดศึกษาในหอพักโดยความเห็นชอบของประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
5.เรียนประชุมนักศึกษาในหอพัก เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร
6.ชาวยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปหอพัก
7.มีอำนาจเปิดและค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้เมื่อมีเหตุสมควร
8.ช่วยไกล่เกกลี่ยข้อพิพากต่างๆของนักศึกษาที่พักในหอพัก
9.เสนอพิจารณาโทษผู้กระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับหอพัก ตามนัยในหมวดที่ 7
10.เสนอแนะข้อคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับหอพักและกิจการในหอพักต่อคณะฯ

สั่ง ณ วันที่ : 24 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th