KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 230/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน -29 มิถุนายน 2548 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรยบร้อยส่งเสริมความสามัคคี ความอบอุ่น ความประทับใจระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องและผดุงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามก่อให้เกิดความรักสถาบัน รักคณะฯ และสอคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการจัดกิจกรรมประชุมเชียรน้องใหม่ และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ และการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545

สั่ง ณ วันที่ : 2 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th