KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 234/2548
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิิจัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 144/2544 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2544 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการวิจัยแหล่งให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย เพื่อเป็นศูนย์การจัดอบรมด้านการวิจัยและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและนอกสถาบันโดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมา นั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยทางการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
9 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1.วางแผนการดำเนินงานของศูนย์
2.ดำเนินงานตามแผน
3.ติดตรามประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินกิจการ
4.ทำรายงานการดำเนินงานประจำปี

สั่ง ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th