KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 239/2548
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 551392,551492,551495,551497 และ 551498วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้ทำการเปิดสอนกระบวนวิชา 551392”การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน” กระบวนวิชา 551492 “การฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน 2” กระบวนวิชา 551495 “การฝึกปฏิบัติงานการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น” กระบวนวิชา 551497 “การฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชน 3” และกระบวนวิชา 551498 “การฝึกปฏิบัติงานบริการอนามัยเบ็ดเสร็จ” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3,4 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 2 โดยการจัดการศึกษาในกระบวนวิชาดังกล่าว ได้จัดให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2548 – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
เพื่อให้การควบคุมและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 551392, 551492, 551495, 551497 และ 551498 ดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น อาจารย์ควบคุมและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 551392, 551492, 551495, 551497 และ 551498 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  คณะทำงาน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  คณะทำงาน
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  คณะทำงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณะทำงาน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี แก่นสุข  คณะทำงาน
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  คณะทำงาน
7 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  คณะทำงาน
8 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  คณะทำงาน
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  คณะทำงาน
10 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  คณะทำงาน
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  คณะทำงาน
12 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  คณะทำงาน
13 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  คณะทำงาน
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  คณะทำงาน
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  คณะทำงาน
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  คณะทำงาน
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  คณะทำงาน
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  คณะทำงาน
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  คณะทำงาน
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  คณะทำงาน
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  คณะทำงาน
22 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  คณะทำงาน
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th