KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 253/2548
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก ซึ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท ออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชาอย่างแท้จริง และได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เพื่อให้การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 556716 และกระบวนวิชา 556725 ดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น อาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 556716 และกระบวนวิชา 556725 ประกอบด้วย 1. อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา เป็นอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 556716 : ฝึกปฏิบัติบทบาทผู้ชำนาญการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ณ โรงพยาบาลสันทรายและชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันอังคาร ในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 20 กันยายน พ.ศ.2548 เวลา 08.00 น.-16.30 น. และวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2548 เวลา 13.00-16.30 น. 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ และ อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา เป็นอาจารย์นิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษานอกสถานที่ กระบวนวิชา 556725 : การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ หอผู้ป่วยนอก ห้อง 24 และหอผู้ป่วยใน ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ หอผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน ผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันศุกร์ ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 23 กันยายน พ.ศ.2548 เวลา 08.00 – 16.30 น.

รายนาม :
1 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th