KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 233/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2548 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาจากสถาบันสมทบทั้ง 2 แห่ง ให้ได้รับทราบข้อมูลทั่วไปในด้านต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากสถาบันสมทบฯดังกล่าว เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2548 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะและรับส่งวิทยากร
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
3 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
3 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th