KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 255/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแฟลตอาจารย์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 233/2546 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแฟลตอาจารย์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2546เป็นต้นนั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการฯดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทุนการศึกษานักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการแฟลตอาจารย์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ประสานงานระหว่างผู้พักอาศัยในแฟลตอาจารย์(หอพักพยาบาล 6)และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรกมารจัดสรรบ้านพักและหอพักในด้านการพักอาศัย
2.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบข่าวสารจากคณะฯที่เกี่ยวข้องกับกิจการของแฟลตอาจารย์(หอพักพยาบาล 6)
3.เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 20 มิถุนายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th