KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 331/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจาง ประจำปีงบประมาณ 2547 (ครั้งที่ 2)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประมาณประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ2547 (ครั้งที่ 2)ในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
หน่วยยานพาหนะ (สุรพล โลห์เพชร)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยยานพาหนะ (นายสุรัตน์ สิงห์ทร,นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง,นายศรีพล แก้วปัญญา,นายกอบเกียรติ อ่องละออ,นายมนัส สิทธิเสนา)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่(นางจันทร์สม วงค์คำ,นายพรหม ชัยดวง,นางประกายจันทร์ กล่ำเอม,น.ส.พัชรี อยู่แย้ม,นายเจริญพร คำป๊อก)
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่ (นายบุญเป็ง เชิดลำ)
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่ (นายสมจิต สุขสัมพันธ์)
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
3 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่ (นางสมพร ใจสูง)
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่ (นางบัวเขียว ทาปัน)
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยช่างซ่อมบำรุง (นายจรัล ใจงาม,นายสุพล มูลวิไชย,นายปรีดา มณีวร)
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยสารบรรณ (นายเรวัติ เลิศพฤกษ์,นายบุญศรี ใจคำ,นายสุนันท์ กาวิชัย,น.ส.สุภารัตน์ คำธารา,นางเสงี่ยม แก้วปัญญา,น.ส.สายทอง คำป้อ)
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยโสตทัสนูปกรณ์ (นายสมาน เสาร์แก้ว)
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยกิจการนักศึกษา (ลูกจ้างประจำ)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 
โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (ลูกจ้างประจำ)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (นางประไพ อินตา)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการและเลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช (นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี)
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ประธานกรรมการ
2 .  นายชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  กรรมการและเลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (นางพิศมัย บุญยัง)
1 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข (นางวนิดา สังขรัตน์)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา (นางดรุณี กุณฑลบุตร)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
ภาควิชาบริหารการพยาบาล (นางนงไวย์ สุติวงษ์)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ศิริพร สิงหเนตร  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ อ.ก.ม.โดย กำหนดช่วงเวลาในการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

สั่ง ณ วันที่ : 23 กรกฏาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th