KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 227/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 198/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากคณะกรรมการฯดังกล่าวได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประกันคุณภาพฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
5 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
2) จัดทำรายงานการประเมินตนเองของฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
3) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th