KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 85/2545
เรื่อง มอบหมายงานให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยสารบรรณวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขาณุการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงมอบหมายให้ นางสาวสุภารัตน์ คำธารา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

รายนาม :
1 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :งานหลัก 1. งานลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ และพัสดุภัณฑ์-ไปรษณีย์ภัณฑ์ 2. งานจำแนกหนังสือและบันทึกการส่งหน่วยงาน 3. งานจำหน่ายหนังสือแจงเวียนประจำวัน 4. งานคัดแยกหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯ ส่งภาควิชาและหน่วยงาน 5. งานแจ้งเวียนหนังสือส่งทางตลาดนัดหนังสือประจำวัน 6. งานแจ้งเวียนหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Microsoft Outlook Express) 7. งานพิมหนังสือราชการ 8. งานจำแนกแฟ้มเรื่องรอดำเนินการ 9. ติดต่อประสานงานสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่คณะฯ 10. งานจ่ายและรับคืนบัตรขอถ่ายเอกสาร ให้ภาควิชาและหน่วยงาน และสรุปยอดการใช้ประจำเดือน 11. งานตรวจเช็คการเบิกและการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน 12.งานรับโทรศัพท์ 13. งานจัดข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ งานรอง 1. ช่วยเสนอแฟ้ม 2. ช่วยงานร่างหนังสือโต้ตอบ 3. ช่วยงานลงทะเบียนออกเลขที่คำสั่งและประกาศของคณะฯ 4. ช่วยงานคัดแยกสำเนาหนังสือส่งออก คืนภาควิชาและหน่วยงาน 5. ช่วยงานคัดแยกและจัดเก็บสำเนาหนังสือเข้าแฟ้ม 6. ช่วยงานถ่ายเอกสาร 7. ช่วยรับจดหมายคัดแยกและส่งตามหน่วยงาน 8. ช่วยงานเสนอและคัดแยกแมส่งแต่ละหน่วยงาน 9. ช่วยงานติดตามทวงถามเรื่องภาควิชาและหน่วยงาน 10. ช่วยติดต่อประสานงานให้แขกผุ้มาติดต่อ 11. ช่วยสืบค้นหนังสือ 12. เข้าเวร รปภ. คณะฯในวันหยุดราชการ 13. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th