KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35/2548
เรื่อง คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ม ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป สำหรับอาจารย์พยาบาล ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิต NP ในประเทศไทยวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการสนับสนุนของที่ประชุมคณบดีและผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) จัดทำโครงการ Training for the Trainers เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผลิต NP ในกระเทศไทยเพือตอบสนองความต้องการของประเทศตามนโยบายหลัดประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) สำหรับอาจารย์พยาบาลขึ้น ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) สำหรับอาจารย์พยาบาล
2.จัดทำหัวข้อเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
3.จัดทำคู่มือการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร
4.วางแผนการเปิดสอนและการบริหารจัดการหลักสูตร

สั่ง ณ วันที่ : 16 มีนาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th