KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 33/2548
เรื่อง คำสั่งสภาการพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :อนุสนธิ คำสั่งสภาการพยาบาลที่ 21/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 อันประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและคณะทำงานอีกจำนวนสิบห้าคน โดยทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528นายกสภาการพยาบาลจึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร วิภาดา คุณาวิกติกุล เป็นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม โดยให้ทำหน้าที่ตามคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 21/2548 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤษภาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th