KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 314/2548
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกปฎิบัติการพยาบาล



วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 483/2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ ประกอบกับกรรมการบางรายเสนอขอลาออกจากกรรมการดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
2) วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแลบำรุงรักษา และประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
3) ร่วมประสานงานกับภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมคำเสนอของบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
5) ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะฯ
6) เสนอความคิดเห็นต่อคณะฯในการพัฒนางานของศูนย์ฯในด้านการสนับสนุนงานวิชาการและการบริหารจัดการ
7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ : 29 กรกฏาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th