KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 330/2548
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 177/2547 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมานั้น เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการวิชาการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
5 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
6 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
9 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
10 .  นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) วางนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานบริการวิชาการ 2) วางแผนกิจกรรม และประสานงานโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) วางแผนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 4) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการวิชาการ 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th