KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2307/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการร่างหลักสูตรพยาบาลศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอ่ศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 และโดยคำนะนำของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร ดังนี้

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว มีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตราฐานของหลักสูตร รวมถึงดำเนินการร่างหลักสูตร รวมถึงดำเนินการร่างหลักสูตรเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามขั้นตอนต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 สิงหาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th