KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 98/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 161/2544 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 แต่ตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา โดยให้มีหน้าที่และวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตำรา (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการโครงการตำรา (เพิ่มเติม)
1 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  กรรมการ
2 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


หน้าที่ :1.บรรจุและจัดส่งตำราให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตำราในจังหวัดเชียงใหม่ 2.บรรจุและจัดส่งตำราให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตำราและผู้ซื้อจากต่างจังหวัด 3.พิมพ์และจัดส่งจดหมายโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายกับตัวแทนหรือผู้สั่งซื้อตำรา

สั่ง ณ วันที่ : 28 มีนาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th