KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 436/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2548วัตถุประสงค์ :ตามที่ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2548 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ณ ห้องโถงอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2548

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ที่ปรึกษา
 
ประธานโครงการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่านกิจกรรมบนเวที
1 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายบริการส่งเสริมสุขภาพจิต
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
4 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
2 .  นายชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
2 .  นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th