KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 443/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมนาทางวิชาการการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตนเองด้วยความเข้าใจ ความสุขย่อมอยู่ใกล้แค่ปลายมือวัตถุประสงค์ : (br)ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “เรียนรู้ตนเองด้วยความเข้าใจ ความสุขย่อมอยู่ใกล้แค่ปลายมือ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ และ สวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นั้น (br) (br)เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “เรียนรู้ตนเองด้วยความเข้าใจ ความสุขย่อมอยู่ใกล้แค่ปลายมือ” ประกอบด้วย(br)

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
4 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
4 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
5 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
6 .  นายจิรวัฒน์ ศรีวิลา  กรรมการ
7 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th