KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 446/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South-South Cooperation Training Workshop the Promotion of the Elderly’s Well-being and community Participation towards Healthy Ageingวัตถุประสงค์ :(br)ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 446/2548 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South-South Cooperation Training Workshop หลักสูตร The Promotion of the Elderly’s Well-being and community Participation towards Healthy Ageing ระหว่าง วันที่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค นั้น(br) (br)เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนิน งานจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ South-South Cooperation Training Workshop the Promotion of the Elderly’s Well-being and community Participation towards Healthy Ageing ประกอบด้วย(br)

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการประชาสัมพันธ์ต้อนรับและสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 ตุลาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th