KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 459/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบควบคุมภายในวัตถุประสงค์ :
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และได้รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2547 ไปแล้วนั้น จะต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

1) ด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่ การงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการพัสดุ คณะกรรมการดูแลควบคุมภายในด้านการเงิน

2) ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ได้แก่ การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการ (Management Control) ด้านการบริหารบุคคล ด้านการป้องกันโจรกรรม/อัคคีภัย หรือกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ที่มีความเสี่ยงต่อประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ คณะทำกรรมการดูแลการควบคุมภายในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ประกอบด้วย


รายนาม :
คณะกรรมการด้านการเงิน ประกอบด้วย
 
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางสาวถิรนันท์ ปาลี  กรรมการ
9 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ประกอบด้วย
 
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
8 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
9 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
11 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
12 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
13 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
16 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
17 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
18 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
19 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละ
ด้านให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่4 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th