KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 475/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการวัตถุประสงค์ :
ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ประกอบกับมีวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ส 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ที่อ้างถึงข้างต้นและตั้งแต่งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ประกอบด้วย


รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
2. บริหารและจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
3. กำหนดนโยบาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
4. ดำเนินงานวางแผนจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร
5. ดำเนินการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาอนุมัติการทำวิจัยศูนย์
8. ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th