KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0324/2547
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1707/2545 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2545 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2545 เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณณพิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปโดยเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมมาตรา 18 และมาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2530 ประกอบกับความในข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิต พ.ศ 2531 เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการในคระกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศษสตร์ ดังนี้

รายนาม :
เปลื่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ จากนายเสวย เตียวประเสริฐ เป็น นางศุจิกา ภูมิโศกรักษ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้มีวาระในตำแหน่งต่มคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1707/2545 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2545

สั่ง ณ วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th