KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 490/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวล ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2548 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายออกและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  คณะดำเนินงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
 
4. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
 
4.1 อนุกรรมการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 
4.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  กรรมการ
5 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
 
5. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
5 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
 
6. อนุกรรมการฝ่ายตัดสินการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการและเลขานุการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
7. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
5 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
8. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
9. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th