KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพน.555/2547
เรื่อง ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและประชุมใหญ่ประจำปี 2547 ของสมาคมพยาบาลฯ เรื่อง การดูแลจากโรงพยาบาลถึงบ้าน ด้วยระบบการจัดการทางคลินิกวัตถุประสงค์ :ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ มีกำหนดจัดโครงการวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 เรื่อง การดูแลจากโรงพยาบาลถึงบ้าน ด้วยระบบการจัดการทางคลินิก ในวันที่ 24 -25 ธันวาคม 2547 เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังมีรายนามดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนิน
 
1. ประธานกรรมการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
 
2. เลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการและเลขานุการ
 
3. ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
 
4. ฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
 
7. ฝ่ายอาหาร สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
8. ฝ่ายพิธีกร และพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 ธันวาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th