KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพน.101/2548
เรื่อง ประกาศ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2548วัตถุประสงค์ :เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค กำหนดจัดงาน วันคารวะพี่อาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพี่พยาบาลอาวุโส ส่งเสริมจริยธรรมและความสามัคคีในวิชาชีพพยาบาล และรักษาวัฒนธรรมประเพณี วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส รักษาไว้สืบไป ดังที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2548 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้งานวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

รายนาม :
1. กรรมการที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  ที่ปรึกษา
 
5. ฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
 
7. ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 
9. ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
11.ฝ่ายเตรียมของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
12. ฝ่ายรับส่งพี่พยาบาลอาวุโส
 


สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th