KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 501/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2548วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2548 ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับเข็ม “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือก นั้น เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2548 ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาขตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2548 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th