KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 519/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessmant Conferenceวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจะจัดประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessmant Conference ในวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ. เมือง จ.เชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการการประชุมวิชาการ POHNED Update and Assessmant Conference ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  เลขานุการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
 
ฝ่ายนิทรรศการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
 
ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
ฝ่ายจัดทำวิดิทัศน์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
12 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
17 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 
ฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
ฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
ฝ่ายทะเบียน
1 .  รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
 
ฝ่ายการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th