KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 521/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯวัตถุประสงค์ :ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯใน วันที่ 6 มกราคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณของคณะฯให้มีความเรียบร้อยสวยงามและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการประกอบกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฉะนั้น เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดโครงการวันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯคือ

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะอนุกรรมการ
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  รองประธานกรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  คณะดำเนินงาน
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
ฝ่ายดำเนินการและประสานงานกลุ่มหอพักอาจารย์และนักศึกษา
1 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และฝ่ายเทคนิคการออกแบบ
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายจัดเตรียมพื้นที่ และฝ่ายยานพาหนะ อุปกรณ์
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th