KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 522/2548
เรื่อง คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ที่ปรึกษา
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ที่ปรึกษา
 
กรรมการคณะทำงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
6 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
8 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการความรุ้และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
2. วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษา และติดตามประเมินการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเสนอต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
3. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบและการใช้สารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบและการใช้สารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์
5. จัดอบรมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
6. ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานของหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ของคณะพยาบาลศาสตร์
8. จัดทำแผนปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำรายงานเสนอต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 30 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th