KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 523/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวัตถุประสงค์ :ด้วย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2549 โดยกำหนดจัดโครงการ ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2549 ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเทพกวี กุสลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการจัดจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานดังนี้

รายนาม :
ประธาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  เลขานุการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 
ฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และจัดเตรียมของที่ระลึก
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  คณะดำเนินงาน
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 ธันวาคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th