KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 350/2546
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 168/2545 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 และคำสั่งที่ 148/2545 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 มอบหมายให้ นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างๆในบริการการศึกษาไปแล้วนั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่ราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ื พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และมอบหมายให้ นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ รับผิดชอบและปฏิบัติงานในกลุ่มงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ตามแผนภูิมิโครงสร้่างการบริหารและจัดระบบงาน กลุ่มงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติ ดังแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 กันยายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th