KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 11/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเสวนาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ 2546)วัตถุประสงค์ :ด้วยคณพยาบาลศาสตร์ โดบฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงเรื่อง การเสวนาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ 2546) ซึ่งจัดเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2549 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 27 มกราคม 2549 และระยะที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาศ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และห้อง NT 405-406 อาคาร NT ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แผนกำหนดการศึกษาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2549 ได้แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ และแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในเชิงบูรณาการตลอดจนเพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆในหลักสูตรที่เหมาะสม

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และลงทะเบียน
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  เลขานุการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  เลขานุการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  เลขานุการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  เลขานุการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  เลขานุการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  เลขานุการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  เลขานุการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  เลขานุการ
9 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  เลขานุการ
10 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  เลขานุการ
11 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  เลขานุการ
12 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นายบุญศรี ใจคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  เลขานุการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการโสตทัคนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :เพื่อให้การดำเนินจัดครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ .2530 จึงแต่งตั้งบุคคลตอไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการเสวนาปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ 2546)

สั่ง ณ วันที่ : 9 มกราคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th