KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 15/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรCapacity building on HIV/AIDS counseling and management for Timor Lesteวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Capacity building on HIV/AIDS counseling and management for Timor Leste ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมหลักสูตร Capacity building on HIV/AIDS counseling and management for Timor Leste” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล และจัดทำรายงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 11 มกราคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th