KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 23/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต(งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์)วัตถุประสงค์ :ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2547 – 2548 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2549 โดยกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์) ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2549 ระหว่างเวลา 11.00 – 12.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเทพกวี กุสลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาล-ศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
5 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
6 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถิ่น  กรรมการ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
6 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
7 .  นางสาวณัฐชยา คำชำนาญ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 มกราคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th