KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 50-54 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางกมลชนก กาวิล  พนักงานปฏิบัติงาน 
2.  อ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  อาจารย์ 
3.  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
4.  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  รองศาสตราจารย์ 
6.  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
10.  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  พี่เลี้ยง ส2 
11.  นางจันทร์แรม คำป๊อก  พนักงานบริการทั่วไป 
12.  อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อาจารย์ 
13.  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14.  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  รองศาสตราจารย์ 
15.  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16.  ผศ. ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  รศ. ดร.เดชา ทำดี  รองศาสตราจารย์ 
19.  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20.  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  รองศาสตราจารย์ 
21.  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองศาสตราจารย์ 
22.  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
23.  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองศาสตราจารย์ 
24.  นายประยูร หล้ามูล  พนักงานบริการทั่วไป 
25.  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
26.  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
27.  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  รองศาสตราจารย์ 
28.  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
29.  ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
30.  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31.  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  รองศาสตราจารย์ 
32.  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  รองศาสตราจารย์ 
33.  นายไพทูลย์ จันที  พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
34.  นายมนัส สิทธิเสนา  พนักงานขับรถยนต์ ส2 
35.  นางยุพิน ตามูล  พี่เลี้ยง ส2 
36.  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
37.  นางรัชชดา จงภักดี  พนักงานปฏิบัติงาน 
38.  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  รองศาสตราจารย์ 
39.  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
40.  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  พนักงานบริการทั่วไป 
41.  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
42.  นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร  พนักงานบริการทั่วไป 
43.  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  ครูพี่เลี้ยง ส2 
44.  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
45.  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
46.  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
47.  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
48.  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
49.  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  พนักงานพิมพ์ ส3 
50.  ผศ.สุวิท อินทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
51.  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
52.  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(107) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(12) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th