KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 55-60 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  พี่เลี้ยง ส2 
2.  นายจรัล ใจงาม  ช่างไฟฟ้า ช1 
3.  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน 
4.  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  ครูพี่เลี้ยง ส2 
5.  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.  นางดรุณี กุณฑลบุตร  พนักงานพิมพ์ ส3 
8.  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  รองศาสตราจารย์ 
9.  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  ครูพี่เลี้ยง ส2 
10.  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  นางนงนุช ไชยยศ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
12.  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ศาสตราจารย์ 
13.  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14.  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
15.  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
16.  นางพัชรพร แผ่นทอง  ผู้จัดการ 
17.  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  รองศาสตราจารย์ 
18.  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19.  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  พี่เลี้ยง ส2 
20.  อ.รังสิมา โตสงวน  อาจารย์ 
21.  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
22.  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ 
23.  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  นางวาสนา อ่ำแก้ว  ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน 
25.  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
26.  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
27.  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  พยาบาล ชำนาญการ 
28.  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  รองศาสตราจารย์ 
29.  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
30.  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
31.  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  พี่เลี้ยง ส2 
32.  นางสาวสายทอง บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
33.  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  ครูพี่เลี้ยง ส2 
34.  อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อาจารย์ 
35.  นายอดุลย์ สีคำดี  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
36.  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ 
37.  นางอัมพร เลิศคาลี  พนักงานบริการทั่วไป 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(107) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(12) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th