KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25-29 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางกมลชนก กาวิล  พนักงานปฏิบัติงาน 
2.  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  พี่เลี้ยง ส2 
3.  นายจรัล ใจงาม  ช่างไฟฟ้า ช1 
4.  นางจันทร์แรม คำป๊อก  พนักงานบริการทั่วไป 
5.  อ. ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อาจารย์ 
6.  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.  รศ. ดร.เดชา ทำดี  รองศาสตราจารย์ 
9.  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  ครูพี่เลี้ยง ส2 
10.  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  รองศาสตราจารย์ 
12.  อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ 
13.  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  พยาบาล 
14.  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
15.  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16.  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
17.  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
19.  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  รองศาสตราจารย์ 
20.  นางยุพิน ตามูล  พี่เลี้ยง ส2 
21.  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  พี่เลี้ยง ส2 
22.  นางรัชชดา จงภักดี  พนักงานปฏิบัติงาน 
23.  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
25.  นางวาสนา อ่ำแก้ว  ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน 
26.  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
27.  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  ครูพี่เลี้ยง ส2 
28.  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
29.  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
30.  อ. ดร.สมพิศ อำไพ  อาจารย์ 
31.  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
32.  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  ครูพี่เลี้ยง ส2 
33.  นายอดุลย์ สีคำดี  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
34.  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ 
35.  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(107) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(12) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th