KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30-34 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน 
2.  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  ครูพี่เลี้ยง ส2 
4.  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  นางดรุณี กุณฑลบุตร  พนักงานพิมพ์ ส3 
7.  นางนงนุช ไชยยศ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
8.  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ศาสตราจารย์ 
9.  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองศาสตราจารย์ 
10.  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองศาสตราจารย์ 
11.  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  รองศาสตราจารย์ 
12.  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  รองศาสตราจารย์ 
13.  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  รองศาสตราจารย์ 
14.  อ.รังสิมา โตสงวน  อาจารย์ 
15.  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  รองศาสตราจารย์ 
16.  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  พยาบาล ชำนาญการ 
19.  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  รองศาสตราจารย์ 
20.  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
21.  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
22.  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  พี่เลี้ยง ส2 
23.  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  ผศ.สุวิท อินทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
25.  อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อาจารย์ 
26.  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(107) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(12) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th