KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5-9 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
2.  อ. ดร.กาญจนา ธานะ  อาจารย์ 
3.  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  พนักงานปฏิบัติงาน 
4.  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
5.  นายเฉลิมพล เชียงหลง  พนักงานปฏิบัติงาน 
6.  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  นักการเงินและบัญชี 
7.  นางสาวชลลดา กองสุข  พนักงานปฏิบัติงาน 
8.  นางสาวชาณิดา เขียวคำ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
9.  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12.  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  นักการเงินและบัญชี 
13.  อ.ดวงเดือน บุดดา  อาจารย์ 
14.  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
15.  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17.  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  พนักงานปฏิบัติงาน 
18.  นางสาวนฤมล ตามั่น  พนักงานบริการทั่วไป 
19.  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
21.  นายประยูร หล้ามูล  พนักงานบริการทั่วไป 
22.  อ. ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  อาจารย์ 
23.  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  อาจารย์ ผู้ช่วย 
24.  อ.ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  อาจารย์ 
25.  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  พนักงานปฏิบัติงาน 
26.  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
27.  นายไพทูลย์ จันที  พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
28.  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  พนักงานปฏิบัติงาน 
29.  อ. ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ 
30.  อ.ลวิตรา เขียวคำ  อาจารย์ 
31.  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
32.  นางสาววัชรี นาคะป่า  พนักงานปฏิบัติงาน 
33.  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  นักการเงินและบัญชี 
34.  นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร  พนักงานบริการทั่วไป 
35.  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  อาจารย์ ผู้ช่วย 
36.  นางอรุณทิพย์ จันทราช  พนักงานปฏิบัติงาน 
37.  นายอานนท์ จินดาธรรม  พนักงานปฏิบัติงาน 
38.  นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ  พนักงานปฏิบัติงาน 
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(107) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(12) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th