KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  รศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
2.  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
3.  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
4.  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
5.  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
6.  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
7.  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
8.  รศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
9.  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
10.  อ. ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อาจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
11.  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
12.  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
13.  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
14.  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
15.  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
16.  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
17.  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
18.  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
19.  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
20.  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
21.  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
22.  อ. ดร.สมพิศ อำไพ  อาจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
23.  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
24.  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
25.  อ. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อาจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
26.  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการสายวิชาการ
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
(108) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
(9) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
(8) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(15) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(19) 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
(13) 
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
(8) 
ศูนย์บริการพยาบาล
(11) 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(1) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th